சங்கம் – சிறு குறிப்பு

Reflection of 1 crore Tamil peoples from Karnataka and Political influence
கருநாடக வாழ் ஒரு கோடித் தமிழரின் குரல்

Being mother of all other Sangams.
அனைத்துத் தமிழ்ச் சங்கங்களுக்கும் தாய் அமைப்பு பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்