ஊற்று – சிறப்பு பார்வை – அக்டோபர் –  2017

 

COVER - OCTOBER 2017 cruv-1 COVER - OCTOBER 2017 cruv-2 COVER - OCTOBER 2017 cruv-8

 

OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-01 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-02 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-03 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-04 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-05 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-06 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-07 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-08 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-09 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-10 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-11 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-12 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-13 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-14 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-15 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-16 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-17 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-18 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-19 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-20 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-21 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-22 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-23 OOTRU - OCTOBER 2017 (INSIDE) cruv-24